Standard salgs- og leveringsbetingelser hos ALLNET Nordic A/S

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem ALLNET Nordic A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup, Danmark og køber.
ALLNET Nordic A/S's europæiske distributionsnetværk kan medføre, at køber modtager sine produkter fra et andet land end Danmark; ledsaget af følgeseddel udstedt af ALLNET Nordic A/S her i landet. Selvom følgesedlen bør indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra nærværende betingelser, gælder nærværende danske betingelser dog i forholdet mellem ALLNET Nordic A/S og køber.
1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse
1.1 Når intet andet er skriftligt angivet, er et tilbud kun bindende for ALLNET Nordic A/S, såfremt køber accepterer det skriftligt, således at ALLNET Nordic A/S modtager accepten senest 7 dage efter datoen for ALLNET Nordic A/S. tilbud. .
1.2 I perioden indtil kundens accept er modtaget af ALLNET Nordic A/S i henhold til pkt. 1.1 ALLNET Nordic A/S forbeholder sig retten til at sælge det tilbudte produkt til anden side.
1.3 Hvis ALLNET Nordic A/S's ordrebekræftelse afviger fra købers ordre, f.eks. I tilfælde af tilføjelser, begrænsninger eller forbehold er køber forpligtet til at give ALLNET Nordic A/S skriftlig meddelelse inden for 8 dage efter modtagelsen af ​​ordrebekræftelsen, hvis kunden ikke vil acceptere afvigelserne fra kundens ordrer. Ellers gælder kun ALLNET Nordic A/S ordrebekræftelse og betingelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser.
1.4 Enhver forespørgsel eller opfordring til at afgive tilbud modtaget af ALLNET Nordic A/S fra en fysisk person, samt enhver levering fra ALLNET Nordic A/S til en fysisk person, er at betragte som en aftale mellem ALLNET Nordic A/S og den fysiske person med den virkning, at ALLNET Nordic A/S er berettiget til at betragte den pågældende som køber og hæftende debitor, uanset om den fysiske person skal drive virksomhed i selskabsform med begrænset ansvar, medmindre senest pr. tidspunkt for aftalens indgåelse har gjort ALLNET Nordic A/S opmærksom på, at det er selskabet med begrænset ansvar, der er køber.

2.0 Forbehold vedrørende varer, der ikke er på lager
2.1 Medmindre andet er angivet, afgives tilbud fra ALLNET Nordic A/S vedrørende varer, der ikke er på lager, med forbehold for muligheden for at skaffe det pågældende produkt, samt ethvert tilbud med forbehold for ændringer i vilkårene for import eller eksport af varer. Såfremt disse forbehold er ajourførte, er ALLNET Nordic A/S berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger modtageren til at rejse nogen form for krav.
2.2 Bestemmelsen i punkt 2.1 gælder tilsvarende for ordrer accepteret af ALLNET Nordic A/S.
3.0 Konfiguration
3.1 På forespørgsel kan ALLNET Nordic A/S tilbyde køberkonfigurationsydelser i henhold til gældende priser og producentens retningslinjer. Konfigurationsydelser udført i henhold til købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke overholder producentens retningslinjer, udføres udelukkende på købers ansvar. ALLNET Nordic A/S yder ikke særskilt garanti for konfigurerede produkter. For nogle softwareprograminstallationer vil det være nødvendigt at kende detaljerne om slutbrugeren for at overholde licenser.
4.0 Risikoens overgang
4.1 Varerne leveres på ALLNET Nordic A/S lager. Risikoen for varen overstiger ved købers modtagelse af varen. Ved transport med ALLNET Nordic A/S fragtmand overstiger risikoen for varerne købers kvittering på destinations DDP (Incoterms 2010). Når køber afhenter varerne på ALLNET Nordic A/S lager, eller ved transport med købers egen fragtmand, overgår risikoen ved modtagelse af varerne på ALLNET Nordic A/S lager DDP (Incoterms 2010).
5.0 Leveringstid og forsinkelse
5.1 Enhver angivelse af leveringstid er estimeret og angivet tilnærmelsesvis.
5.2 ALLNET Nordic A/S er berettiget til at udskyde leveringstiden, hvis dette er påkrævet af forhold uden for ALLNET Nordic A/S' kontrol, jf. pkt. 6 for force majeure.
5.3 Køber er i tilfælde af forsinkelse ikke berettiget til at hæve købet, medmindre forsinkelsen er væsentlig væsentlig for køber og herudover vil have betydning for en køber i øvrigt.
5.4 I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes ALLNET Nordic A/S' uagtsomme eller forsætlige forhold. Betingelsen i pkt. 8.5. Ansvarsbegrænsningen gælder tilsvarende i tilfælde af erstatning på grund af forsinkelse.
6.0 Force majeure
6.1 ALLNET Nordic A/S er berettiget til efter eget valg enten at hæve en aftale med køber eller udskyde leveringstidspunktet til køber og er i øvrigt frit for ansvar for manglende, mangelfuld eller forsinket levering, helt eller delvist pga. forhold, som ALLNET Nordic A/S ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke udelukkende oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige reguleringer, strejke, lockout, opbremsning, manglende transportmidler, manglende energiforsyning, varemangel, sygdom og forsinkelse i eller mangler ved leverancer fra leverandøren, uheld i leverandørens produktion eller test. I tilfælde af force majeure kan køber i tilfælde af ALLNET Nordic A/S' annullering af aftalen eller beslutning om udskudt levering ikke gøre misligholdelse af nogen art gældende for ALLNET Nordic A/S. Køber kan således ikke hæve handlen, kræve forholdsmæssigt afslag eller kompensation af nogen art.
7.0 Klage
7.1 ALLNET Nordic A/S garanterer ikke for de solgte varer. Hvis købers reklamation er omfattet af en garanti stillet af ALLNET Nordic A/S producent eller leverandør til ALLNET Nordic A/S, yder ALLNET Nordic A/S dog samme garanti til køber, dog kun såfremt producenten eller leverandør accepterer, at reklamationen er dækket af garantien, og producenten eller leverandøren holder ALLNET Nordic A/S fri for ethvert krav herom.
7.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Reklamation skal indgives skriftligt og skal være ALLNET Nordic A/S i hænde inden 8 dage fra købers modtagelse af varen.
7.3 Hvis varen er behæftet med en mangel, der ikke kunne konstateres ved den i varen. 7.2, Køber er forpligtet til at annoncere skriftligt, således at reklamationen er ALLNET Nordic A/S i hænde inden 8 dage fra fundet af de skjulte mange.
7.4 Såfremt køber ikke inden tre måneder efter afleveringen af ​​varen til ham har meddelt ALLNET Nordic A/S, at han vil påberåbe sig en skjult mangel, kan han ikke senere gøre manglen gældende over for ALLNET Nordic A/S, medmindre ALLNET Nordic A/S skriftligt har forpligtet sig til at holde varen skadesløs i længere tid eller har handlet svigagtigt.
8.0 Mangler
8.1 Ved rettidig klage, jf. pkt. 7, er køber forpligtet til efter anmodning fra ALLNET Nordic A/S at returnere varen til ALLNET Nordic A/S for at ALLNET Nordic A/S kan undersøge reklamationen.
8.2 I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er ALLNET Nordic A/S berettiget, men ikke forpligtet, til – inden for en frist på 3 måneder fra reklamationens modtagelse – at afhjælpe manglen, herunder men ikke udelukkende at erstatte og reparation af dele, der er genstand for reklamationer, forudsat at:
1. Køber returnerer varen til ALLNET Nordic A/S
2. ALLNET Nordic A/S efter konstateret undersøgelse er det godtgjort, at manglen er berettiget og ikke kan begrundes ved fejlbehandling, opbevaring, montering, reklamation eller ændringer foretaget af køber samt forhold, der er påført vedr. varerne efter det tidspunkt, hvor risikoen oversteg køberen, jf. stk. 4
8.3 Køber må ikke gøre nogen misligholdelse gældende for ALLNET Nordic A/S, herunder ophævelse af købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, såfremt ALLNET Nordic A/S tilbyder omlevering eller tilbyder afhjælpning i henhold til pkt. 8.2.
8.4 Køber er herudover kun berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler, og kun såfremt manglen skyldes forsømmelse hos ALLNET Nordic A/S. ALLNET Nordic A/S hæfter således på objektivt grundlag, jf. pkt. købelovens § 43.
8.5 ALLNET Nordic A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder, men ikke udelukkende, driftstab, tabt fortjeneste, mislykkede omkostninger, skade på person, ejendom, tab eller korruption af data eller andre følgeskader og indirekte tab. Købers erstatningskrav mod Tech Data kan aldrig overstige den aftalte købesum.
8.6 ALLNET Nordic A/S garanterer ikke, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden nedetid, eller at alle softwarefejl kan eller vil blive rettet.
9.0 Produktansvar
9.1 I tilfælde af personskade som følge af produktansvar ved varen er ALLNET Nordic A/S kun ansvarlig, såfremt den forvoldte skade skyldes uagtsomhed udvist af ALLNET Nordic A/S.
9.2 Ved produktansvar er ALLNET Nordic A/S ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og/eller løsøre.
9.3 I tilfælde af at køber skulle gøre krav på et berettiget produktansvar over for ALLNET Nordic A/S, hvad enten det skyldes skade på køber eller er opstået på grund af, at køber er blevet mødt med krav om produktansvar for tredjemand, bestemmelsen i afsnit 3.5 finder anvendelse. 8.5. Tilsvarende således, at købers krav ikke kan overstige det heri fastsatte.
9.4 I tilfælde af at ALLNET Nordic A/S skal pålægges produktansvar over for tredjemand, gælder reglen i punkt 4. 8.5. Tilsvarende er køber forpligtet til at holde ALLNET Nordic A/S skadesløs i samme omfang, som ALLNET Nordic A/S' ansvar er begrænset til køber.
9.5 Såfremt køber måtte blive mødt med tredjemands krav om produktansvar i forbindelse med varer leveret fra ALLNET Nordic A/S, er køber forpligtet til straks at give ALLNET Nordic A/S skriftlig meddelelse herom og holde ALLNET Nordic A/S orienteret herom. sagens fremskridt. Køber er blandt andet forpligtet til at give kopi til ALLNET Nordic A/S af alle relevante dokumenter vedrørende sagen. Såfremt køber ikke overholder denne bestemmelse, fortaber køber ethvert krav mod ALLNET Nordic A/S i forbindelse med sagen.
9.6 Sager, der udspringer af krav om produktansvar, kan af ALLNET Nordic A/S rejses mod køber ved samme domstol, som behandler tredjemands produktansvarssag mod ALLNET Nordic A/S.
10.0 Priser
10.1 Alle angivne priser er inklusiv emballage og afgifter, men eksklusive moms og andre mulige afgifter.
10.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet og ekspeditionsgebyr. 10.3 Alle oplyste priser, herunder priser i tilbud og ordrebekræftelser, er med forbehold for prisændringer, således at ALLNET Nordic A/S er berettiget til at ændre priser på grund af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told-, fragt- og/eller forsikringspriser og / eller andre forhold uden for ALLNET Nordic A/S' kontrol.
10.4 Såfremt ALLNET Nordic A/S omkostninger stiger på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale erstatning til ALLNET Nordic A/S.
11.0 Betaling
11.1 I tilfælde af købers manglende rettidig betaling er ALLNET Nordic A/S berettiget til at beregne en rente svarende til 1.5 % pr. måned af det til enhver tid skyldige restbeløb fra forfaldsdagen til betaling sker. Køber er endvidere forpligtet til at betale rykkergebyr ved hver udstedt rykker samt tilbagebetale ALLNET Nordic A/S eventuelle omkostninger i forbindelse med inkasso og andre udgifter i forbindelse med inddrivelse af købesummen.
11.2 Såfremt en del af leverancen omfatter ydelser, der skal leveres af ALLNET Nordic A/S eller tredjepart udpeget af køber eller ALLNET Nordic A/S, og om disse skal leveres på et senere tidspunkt, er køber stadig forpligtet til at betale købsprisen rettidigt for hele leveringen. Køber kan således ikke tilbageholde betaling, før ydelsen er gennemført.
11.3 Køber er ikke berettiget til at fremsætte krav vedrørende øvrige leverancer til modregning i ALLNET Nordic A/S' krav på betaling af købesummen.
11.4 Såfremt køber reklamerer for forsinkelse og/eller mangler ved en del af leverancen, er køber forpligtet til rettidigt og uden adgang til at betale købesummen for den resterende del af leverancen til ALLNET Nordic A/S. af.
11.5 Såfremt køber annoncerer mod forsinkelse eller mangler ved den samlede leverance, er køber stadig forpligtet til at betale købesummen rettidigt eller alternativt at deponere denne i et dansk pengeinstitut i henhold til depotlovens bestemmelser.
11.6 Enhver tilsagn eller løfte til Køber vedrørende rabat, bonus eller anden fordel er betinget af, at Køber rettidigt betaler ethvert beløb, som Køber måtte være – eller tilbage – ALLNET Nordic A/S. Enhver tilsagn om rabat, bonus eller lignende er således ugyldig, såfremt køber ikke rettidigt betaler et beløb, som køber måtte være – eller forblive – ALLNET Nordic A/S skyldig.
11.7 Såfremt ALLNET Nordic A/S i henhold til særskilt aftale har tilbudt køber at afregne visse rabatter, prisbeskyttelse etc. (påstande), som køber har aftalt med ALLNET Nordic A/S's leverandør, er køber under ingen omstændigheder berettiget til at tilbageholde sådanne beløb med ethvert beløb, som køber måtte være eller blive ALLNET Nordic A/S skyldig.
12.0 Retur
12.1 Køber har ingen fortrydelsesret. ALLNET Nordic A/S returnerer kun varer efter forudgående skriftlig aftale, og hvis følgende betingelser er opfyldt:
1. Returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalt fakturanummer og dato samt autorisationsnummer for returforsendelse (RMA-nr.).
2. ALLNET Nordic A/S forbeholder sig ret til ved kreditering at fratrække et returgebyr på min. 15% af fakturaens værdi, dog mindst DKK 100,-/ € 15,-.
13.0 Ejendomsforbehold
13.1 ALLNET Nordic A/S forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer indtil betaling er sket.
13.2 ALLNET Nordic A/S kan kræve, at køber forsikrer de solgte varer af et anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår godkendt af ALLNET Nordic A/S.
14.0 Mapper, beskrivelser mv.
14.1 Enhver information – uanset om det er fra ALLNET Nordic A/S eller nogen af ​​dets forretningsforbindelser – vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce mv. er at betragte som vejledende og er kun obligatorisk for i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen.
14.2 For produkter, der efter deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montering, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil ALLNET Nordic A/S senest på leveringstidspunktet stille en sådan dokumentation til rådighed for køber. af produktet. ALLNET Nordic A/S forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles fortroligt.
14.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang ALLNET Nordic A/S skriftligt bekræfter dem.
15.0 Købers økonomiske forhold
15.1 Såfremt køber ikke overholder betalingsforpligtelser vedrørende tidligere leverancer, eller såfremt købers økonomiske forhold ifølge ALLNET Nordic A/S ikke begrunder de fastsatte betalingsbetingelser maksimalt, er ALLNET Nordic A/S berettiget til at annullere indgåede aftaler. medmindre køber umiddelbart efter at være blevet anmodet herom, betale for alle tidligere leverede varer og foretage forudbetaling for endnu ikke udførte ordrer.
16.0 Patent- og licensrettigheder
16.1 ALLNET Nordic A/S salg af dele, komponenter og/eller materialer berettiger ikke køber eller købers kunde til at licensere patenter eller enerettigheder vedrørende enhver kombination, maskine eller proces, hvori de har solgt dele, komponenter og/eller anvendte materialer. eller skulle bruges.
16.2 ALLNET Nordic A/S forbeholder sig retten til at sælge produkter, der kan være underlagt eksportforbud med den virkning, at køber pådrager sig bod og erstatning ved videresalg. Videresalg sker på købers eget ansvar og uden ansvar af nogen art for ALLNET Nordic A/S.
17.0 Patent og ophavsret
17.1 Såfremt der rejses krav over for køber med den begrundelse, at produkter leveret af ALLNET Nordic A/S i henhold til nærværende indebærer en direkte krænkelse af dansk patent og/eller ophavsret, påtager ALLNET Nordic A/S skadesløsholdelse pr. køberen for ethvert erstatningskrav, som køberen måtte blive pålagt i henhold til dom eller retsforlig, og for eventuelle sagsomkostninger, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1. Køber er forpligtet til straks at underrette ALLNET Nordic A/S skriftligt om sagen på det tidspunkt, hvor tredjemand første gang skulle påberåbe sig en krænkelse af køber, og
2. Køber tillader, at sagen om overtrædelsen følges af en advokat udpeget af ALLNET Nordic A/S og af ALLNET Nordic A/S' kontrol, således at ALLNET Nordic A/S afgør alle forhandlinger om afgørelsen og/eller forliget. af sagen på købers vegne. Sagen tages for købers regning.
17.2 Uanset bestemmelsen i pkt. 19.1 ALLNET Nordic A/S er ikke ansvarlig for handlinger, der finder sted efter, at køber er – eller burde have været – informeret om den mulige overtrædelse, medmindre ALLNET Nordic A/S udtrykkeligt og skriftligt har givet samtykke til en sådan fortsat overtrædelse.
17.3 Købers krav mod ALLNET Nordic A/S i tilfælde af krænkelse af dansk patent og/eller ophavsret, jf. pkt. 19.1. bortfalder hvis
1. Køber overholder ikke betingelserne i pkt. 19.1,
2. ALLNET Nordic A/S tilbyder efter eget valg og for egen regning køber ret til for egen regning fortsat at anvende eller ændre brugen af ​​de leverede produkter, således at disse kan anvendes uden at dette medfører krænkelse.
17.4 Bestemmelsen i pkt. 8.5 finder tilsvarende anvendelse på købers krav mod ALLNET Nordic A/S på grund af patent- og/eller retfærdig krænkelse. Herudover kan købers krav mod ALLNET Nordic A/S ikke overstige den nedskrevne værdi af de leverede produkter på det tidspunkt, hvor kravet første gang rejses mod ALLNET Nordic A/S.
18.0 Oplysninger til købers kunde
18.1 Køber forpligter sig til at informere sine kunder om vilkårene i denne Aftale, som vil eller vil have indflydelse på deres køb, brug eller bortskaffelse af Produktet, herunder patenter og ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producenten.
18.2 Anvendelsen af ​​produkterne kan være underlagt restriktioner for anvendelse i eksempelvis atomkraftværker og lignende. Køber er forpligtet til at indhente yderligere oplysninger fra ALLNET Nordic A/S, hvis varerne skal anvendes til andet end erhvervsmæssigt eller privat brug.
19.0 Databeskyttelse og databehandling
19.1 Generelt. Køber og Tech Data skal hver især opfylde kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesudtryk, der bruges i dette afsnit, skal have betydningen af ​​General Data Protection Regulation (GDPR) eller anden gældende databeskyttelseslovgivning. Ud over dette afsnit gælder ALLNET Nordic A/S' privatlivspolitik. Hvor Persondata i forbindelse med Levering af Varer eller Tjenester eller på anden måde i forbindelse med ALLNET Nordic A/S levering af Tjenester til Køber, Modtager fra Køber, Indsamling eller anden behandling (i henhold til § 4 … GDPR) Tredjeparts Personlig Oplysninger, især købers kunder, gælder som følger:
19.2 Tech Data som Databehandler: Hvor ALLNET Nordic A/S fungerer som Databehandler på vegne af (i henhold til § 28 GDPR) Køber, Dataansvarlig eller selv er Databehandler på vegne af Købers Kunder, som er Dataansvarlig, gennemfører Parterne en databehandleraftale med tiden. En kopi af ALLNET Nordic A/S Standard Databehandlingsaftale (underskrevet af ALLNET Nordic A/S) kan downloades til underskrift på www.ALLNET.dk
19.3 Tekniske data som controller. Såfremt Køber leverer ALLNET Nordic A/S personoplysninger i forbindelse med kontraktlige ydelser, der ikke retligt kvalificerer som databehandling iht. art. 28 GDPR, ALLNET Nordic A/S vil kun bruge sådanne persondata, som er nødvendige for at overholde de aftalte tjenester og vil ikke udlevere persondata til tredjemand, medmindre oplysninger til tredjemand er påkrævet ved lov, godkendt af Køber eller påkrævet tekniske data til levere tjenesten, og hvis tredjeparter har forpligtet sig til at overholde fortrolighed og databeskyttelse eller er underlagt en passende lovbestemt fortrolighedsforpligtelse. ALLNET Nordic A/S opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for udførelsen af ​​kontraktydelsen, eller som på anden måde lovligt opfylder eller er påkrævet af lovbestemte opbevaringsregler. ALLNET Nordic A/S implementerer og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med lovkrav.
19.4 Købers forpligtelser. Køberen garanterer, at de har indhentet personoplysninger på en konsekvent måde og har alle nødvendige tilladelser, godkendelser, kontrakter, samtykker og meddelelser på plads for at tillade lovlig brug, behandling og overførsel af personlige oplysninger til og fra tekniske data for varigheden og formålet af aftalen. Køber informerer behørigt Købers Kunder om, at Tech Data er involveret i enhver relevant behandling af data, herunder overførsel af data til tredjeparter af Tech Data i overensstemmelse med kontraktlige tjenester og/eller som krævet af Køber.
20.0 Eksport
20.1 Køber accepterer og accepterer, at varer, software og teknologihøringer i henhold til denne aftale er underlagt love, regler og regler i USA, EU og dansk lovgivning. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, eksportadministrationsreglerne (“EAR”) og statsautorisationer/love udstedt af finansministeriet, Kontoret for kontrol af udenlandske aktiver. Køber skal overholde alle disse love og regler. Køber må ikke uden behørig forudgående godkendelse eksportere, reeksportere eller videresende nogen varer, software eller teknologi i henhold til denne aftale; hverken direkte eller indirekte til noget land, der er underlagt handelsembargo af USA eller til nogen person/borger eller land eller til nogen person eller person, der er oprettet på "Entity List" eller "Denied Persons List" af US Chamber of Commerce eller det specifikt udpegede Listen over statsborgere og blokerede personer i US Pat. Department of Treasury eller anden lignende europæisk eller lokal lovgivning. Derudover må ingen varer, software eller teknologi eksporteres, reeksporteres eller videredistribueres til en bruger involveret i WMD-relaterede aktiviteter i henhold til denne aftale. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke nødvendigvis begrænset til, aktiviteter relateret til: (1) design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer, nukleare faciliteter, nukleare våben; (2) design, udvikling, produktion eller brug af missiler eller støtte til missilprojekter; og (3) design, udvikling, produktion eller brug af kemiske eller biologiske våben.

21.0 Delvis invaliditet

21.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i denne aftale vides at være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhæves, vil ingen af ​​de andre bestemmelser blive påvirket eller forringet af gyldighed, lovlighed og gennemførlighed.
22.0 Forældelse af krav
22.1 Efter udløbet af et år efter datoen for indgåelse af aftalen mellem ALLNET Nordic A/S og køber kan køber ikke gøre krav på nogen art i forbindelse med aftalen med ALLNET Nordic A/S. Forældelsesfristen efter denne bestemmelse forlænges ikke ved bestemmelsen i stk. 7.4.
23.0 Afvigelse
23.1 Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges af parterne, hvis det er aftalt i en udtrykkelig skriftlig aftale.
24.0 Tvister
24.1 Ethvert spørgsmål vedrørende indgåelse, forståelse og/eller opfyldelse af aftalen og ethvert forhold vedrørende ALLNET Nordic A/S og købers øvrige retsforhold skal afgøres efter dansk ret. Køber kan ikke anlægge sag mod ALLNET Nordic A/S ved anden ret end Københavns Kommune eller Østre Landsret i henhold til retsplejelovens gældende regler om domstoles og landsretters kompetence. Version 6 – oktober 2018